درباره ما


برگزاری انتخابات کانون

در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۸ در مدرسه راهنمایی شهید کریمیان با حضور نماینده بهزیستی و آقایان مسعود میرزاده، رییس کانون ناشنوایان کرمان، و محمود ستوده نیا، فتحعلی ستوده نیا، حسن زیدابادی، ایمان ذکایی و سرکار خانم میرزاده و تعداد کثیری از ناشنوایان به همراه خانواده در سالن نماز خانه مدرسه شهیدکریمیان حضور بهم رسانده و انتخابات هیئت مدیره برگزار شد و تعداد هفت نفر که بیشترین تعداد اراء را کسب نمودند انتخاب شدند.
سپس اعضای منتخبی هیئت مدیره به اتفاق آقای فتحعلی ستودهنیا کرانی را به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب کردند.
باشد که از این وظیفه خطیر سربلند باشند.