سپاس

جناب مهندس محمد محیا پور

مدیر عامل محترم شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر سیرجان

مراتب سپاس وقدردانی مدیر عامل واعضای هیئت مدیره واعضای کانون ناشنوایان را به جهت بذل توجه وهمیاری با ناشنوایان را تقدیم داشته موفقیت شما را خواستاریم