برگزاری دعای پرفیض زیارت عاشورا ونشست اولیا ومربیان ومدیر عامل کانون در مدرسه ناشنوایان شهید ابراهیمی

    
25/7/94روز شنبه ساعت ده صبح با حضور اکثریت اولیاءومربیان  ومد یرعامل کانون ناشنوایان  فتحعلی ستوده نیا کرانی  ومدیرعامل کا نون نابینایان آ قای رضا افضلی برگزار شد قبل از شروع جلسه تلا وت آ یاتی چند از کلام ا ل..مجید قرائت شد  و پس مراسم قرائت زیارت عاشورا   خا نم عرب زاده مد یر مدرسه عرض سلا م وخیر مقد م به حا ضرین واعلام  اهداف  این جلسه آشنایی بیشتراولیاء با خدماتی که از کانون ارائه داده می شود وبررسی مسا ئل ومشکلات وتصمیما تی جهت برطر ف کردن آ نها ودر ضمن اولیا ء با کانون همکاری نمایند واولیاء محترم توانا یی ها ی فر زند خود را شنا سا یی کنند تا موجب اعتماد به نفس وعزت نفس فرزند ونگرش مثبت جامعه نسبت به آنها شود وبعد از آن مدیر کانون نا بینایا ن در ارتباط با فرزندان نابینا بیان فرمودند که درست است فرزند شما در زمینه بینایی مشکل دارد دلیل بر ناتوانی فرز ند شما نمی شود بلکه موجب مقداری محدودیت می شود وشما اولیاء باید سعی نمائید که فرزند خود را طوری تربیت نمائید در انجام کارهای شخصی خود به استقلال فردی برسد واین افراد می توانند درزمینه شعر وموسیقی ونوحه خوانی تلاوت وحفظ قران وسرود توانایی ها خود به افرا د جامعه به نمایش بگذارند وفعالیت هایی که در کانون انجام می شود شامل کار های فرهنگی وآ موزشی وامور خیریه می با شد وپس از آن جناب سرگرد  ذاکر به نمایندگی از طرف سر هنگ ثمره فرمانده نیروی انتظا می هدایایی به رسم قدر دانی از از گروه سرود ناشنوایان که در روز همایش پلیس وفرهنگیان در سالن آموزش وپرور ش اجراشده بود تقدیم این عزیزا ن شد وتوسط آ قای ذاکر در ارتباط با موارد پیشگیری از سرقت ورفتار های نا هنجار اجتماعی به اطلا ع اولیا ء رسانده شد وپس از آن آقای ستوده خودش را به اولیاء معرفی کردند واز اولیاء خواسته شد که جهت اطلاع وآگا هی از فعایت های کانون به سا یت کانون ناشنوایان مراجعه کنند ودر سا ل ها ی گذشته مکاتباتی در ارتباط اینکه افراد ناشنوا سوا ل هایی در ارتباط با مسا ئل شرعی خود دارند خواسته شد تعدادی از طلبه ها زبان اشاره را فرا بگیرند که به صدو پنجاه نفردرسطح کشورآموزش داده شده کهقرار است  در ماه محرم و صفرسه نفر از آنها به سیرجان تشریف بیاورند  وسعی براین می با شد کانون  ناشنوایا ن که هیئت عزاداری وزنجیر زنی را به ثبت برساند ستوده نیا اظهار داشت  که سعی  کانون براین است به جای کار های نما د ین کارهای بنیادین  انجام دهیم وبتوانیم تحولی در زندگی این عزیزان درزمینه تحصیل –اشتغال وبرطرف کردن مشکلات فرهنگی ومالی صورت بگیرد واین هدف محقق نمی شود مگر با همکاری ومشارکت شما اولیاءمحترم واعلام کردند که کانون دارای سامانه پیامکی می باشد ومی توانید ازاین طریق شماره موبایل خود را به شماره 5000282438پیامک کنید تا از پیا م های اطلاع رسانی کا نون بهر ه مند شوند  

CIMG0029 CIMG0046 CIMG0047 CIMG9874  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.