نمونه سوالهای مسابقه کتاب خوانی برای خانواده ناشنوا


شما هم میتوانید در این مسابقه شرکت کنید

برای شرکت در مسابقه یک جلد کتاب به نام  چگونه میتوان با چشمهای خود شنید  تالیف خانم میترا نساج (مادر ناشنوایی که با روش تربیتی خاص خانم نساج توانسته مدارج علمی را تا دکترای داروسازی طی کند )را از کانون ناشنوایان سیرجان دریافت کنید  اگر در شهرستان دیگری  هستید  مبلغ ۵۰۰۰ تومان بابت دریافت کتاب  وهزینه ارسال را به حساب کانون ناشنوایان نزد بانک ملت به شماره کارت مجازی ۶۱۰۴۳۳۷۹۷۶۸۳۰۴۵۳ واریز فرمایید  به نفرات اول تا سوم هدایایی تقدیم خواهد شد. جوابها را از طریق ایمیل info@deafsirjan.com یا به فاکس کانون به شماره ۰۳۴ ۴۲۲۶۲۳۴۰ ارسال فرمایید

آخرین مهلت ارسال ۱۵ اسفند ماه ۹۳

١- چه موقع باید برنامه درمانی و آموزشی کودک ناشنوا را آغاز کنیم؟
الف- از ٢ سالگی به بعد
ب- از ۵ سالگی به بعد
ج- بلا فاصله بعد از زمانی که متوجه ناشنوایی او می شویم
د- ازکلاس اول ابتدایی به بعد
٢- برای اینکه احتمال ناشنوایی فرزندان کاھش یابد، والدین باید کدامیک از موارد زیررا انجام دھند؟
الف- انجام مشاوره ژنتیکى قبل از ازدواج
ب- مصرف نکردن دارو بدون تجویز دکتر در دوران بارداری
ج- تزریق واکسنھای مختلف از قبیل سرخچه ، قبل از بارداری
د- ھمه موارد صحیح است

٣- بمباران کلمه یعنی چه؟
الف- جھت گسترش خزانه لغات افراد ناشنوا، ھرچه بیشتر و با ھر روش ممکن به او لغت و مفھوم و اسامی اشیاء را بیاموزیم.
ب- ً بوسیله کارت خوانی یا نشان دادن اشیاء و یانشان دادن ماکت پالستیکی ھر شئ ، مبادرت به آموزش اسامی آنھا نماییم.
ج- موارد الف و ب صحیح است
د- بدون اینکه کودک ناشنوا لبھای ما را ببیند، خیلی تندو سریع با او حرف بزنیم.

۴- روش کارت خوانی چیست؟
الف- برای آموزش کودک ناشنوا تصاویری از اشیاء مختلف را روی کارتھای یک اندازه چسبانده و پس از نشان دادن تصویر به
کودک، ھمزمان اسم آنھا را تکرار نماییم.
ب- ماکت پالستیکی ھر شئ را به کودک ناشنوا نشان دھیم و ھمزمان اسم آنھا را تکرار نماییم.
ج-اشیاء مختلف را به کودک ناشنوا نشان دھیم و ھمزمان اسم آنھارا تکرار نماییم.
د- ھمه موارد صحیح است

۵- آیا آموزش کودک ناشنوا ، محدود به کارت خوانی و آموزش مستقیم در ساعات خاصی از روز است؟
الف- خیر، آموزش از طریق کارت خوانی برای شروع خوب است ولی بعد از آن باید بصورت بازی ودر محیطی شاد، با
استفاده از وقایع روزمره زندگی ، به آموزش او ادامه دھیم چون آموزش مستقیم در ساعات خاصی از روز کافی نیست.
ب- خیر، وقتی یک مفھوم از طریق کارت خوانی آموزش داده شد، بایدآن رابه محیط طبیعی زندگى تعمیم دھیم. مثال اگر مفھوم
بالا و پایین را آموزش دادیم ، زمانی که از پله باال میرود بگوییم اینجا ” بالا” است و…
ج- موارد الف و ب صحیح است
د- بله، آموزش بایستی فقط بصورت کارت خوانی وبطور مستقیم در ساعات خاصی از روز انجام گیرد.

۶-جھت تقویت تنفسی کودک ناشنوا. چه کار کنیم؟ الف- باید “دم و بازدم” او را تقویت کنیم.
ب- باید بتواند با فوت کردن شمع را خاموش کند و یا بتواند سوت بزند.
ج- باید بتواند با نی نوشیدنی بنوشد.
د- ھمه موارد صحیح است

٧- آیا تقویت تنفسی در گفتار کودک ناشنوا نقش دارد؟
الف- خیر، اصال تقویت تنفسی ھیچ ارتباطی به گفتار ندارد.
ب- تا حدودی اثر دارد.
ج- بله، تقویت تنفسی برای رشد گفتار ، بسیار موثر و مفید است.
د- ھمه موارد صحیح است

٨- سوت زدن و فوت کردن شمع برای کودک ناشنواچه فایده ای دارد؟
الف- برای رشد گفتار و روانی تکلم کودک ، بسیار موثر و مفید است
ب- باعث میشود کودک لذت ببرد
ج- باعث تقویت ” بازدم ” او می شود
د- موارد الف و ج صحیح است

٩- نوشیدن نوشابه ً بوسیله ” نی ” برای کودک ناشنوا چه فایده ای دارد؟
الف- برای کودک بسیار مسرت بخش است
ب-برای رشد گفتار و روانی تکلم کودک بسیار موثر و مفید است
ج- باعث تقویت ” دم ” او میشود
د- موارد ب و ج صحیح است

١٠- آیا از روش کارت خوانی ، جھت آموزش جمله سازی . نیز میتوان استفاده کرد؟
الف- خیر، از کارت خوانی فقط میتوان جھت آموزش کلمات استفاده کرد.
ب- بله ، میتوان تصاویری از اشخاصی که در حال انجام کارھای مختلف ھستند،تھیه کرد وجمالت مختلف را آموزش داد.
ج- بله، میتوان بوسیله تصاویر زیبا ، قصه گویی و جمله سازی را به کودک آموزش داد.
ج- موارد ب و ج صحیح است

١١- چگونه میتوان با چشمھای خود شنید؟
الف- کودک ناشنوا، به جای اینکه ازطریق شنیدن زبان آموزی کند، از طریق حس بینایی و لب خوانی بتواند زبان بیاموزد.
ب- کودک ناشنوا، با زدن سمعک ویا انجام جراحی کاشت حلزون بتواند بشنود و زبان آموزی کند. ج- کودک ناشنوا ، بوسیله لب خوانی گفتار دیگران را بفھمد وبعد آنھا را یاد بگیرد ودر مرحله آخر، آنچه را یاد گرفته تکرار
نماید.
د- مواردالف و ج صحیح است

١٢- مسؤلیت اصلی و بخش عمده تربیت و آموزش کودک ناشنوا بر عھده کیست؟
الف -بر عھده مادر
ب- بر عھده مراکز آموزشی و اولیاء مدرسه
ج- بر عھده والدین (پدر و مادر) بطور مساوی
د- بر عھده وسایل کمک آموزشی و خدمات توانبخشی
١٣- اگر بخواھیم فرزند ناشنوایمان در حد یک کودک عادی پیشرفت کرده وبرای ورود به مدرسه عادی آماده شود، باید چه کنیم؟
الف- باید بالفاصله از زمانی که متوجه ناشنوایی او میشویم آموزش مفاھیم را شروع کنیم
ب- باید از ھمان سنین پایین ً بوسیله کارت خوانی ویا ھر روش دیگر، تا میتوانیم به او لغت و مفھوم و اسامی اشیاء را آموزش
دھیم
ج- موارد الف و ب صحیح است
د- باید به آسانترین روش ( زبان اشاره) متوسل شویم که فقط نیازھای روزمره زندگی او را برطرف کنیم

١۴- وقتی می گوییم از تمام وقایع روزمره زندگی کودک ناشنوا، در جھت آموزش او باید استفاده شود، یعنی چه؟
الف- یعنی وقتی ساعت آموزش مستقیم و کارت خوانی تمام شد، باز ھم آموزش را بطور غیر مستقیم و در موقعیتھای طبیعی
زندگی ادامه دھیم
ب- یعنی وقتی ساعت آموزش کارت خوانی تمام شد، دیگر مطلقا با او حرف نزنیم
ً مثل کودک عادی با او حرف زده و کلمات ومفاھیم مختلف را به او بیاموزیم
ج- یعنی در طول روز دائما
د- موارد الف و ج صحیح است

١۵- بگویید در ھریک از تصاویر زیر، چه مفھومی را به کودک ناشنوای خود می آموزیم؟

١۵/١- در تصویر (١) ، شکلھای ” کم ” را قرمز کن و دور شکلھای ” زیاد ” خط بکش.
الف- اطمینان ازیادگیری وتحکیم بخشیدن مفھوم ” کم و زیاد ”
ب- جھت تمرین بیشتر واطمینان ازتثبیت رنگ “قرمز ” در ذھن کودک
ج- جھت تفریح و سرگرمی بدون ھدف خاص
د- موارد الف و ب صحیح است
١۵/٢- در تصویر (٢) بگو این افراد چه کاره ھستند؟ ً درباره کارھایی که انجام میدھند صحبت کن.
الف-آموزش جمله سازی و تقویت قدرت بیان
ب-آموزش مشاغل مختلف در جامعه
ج- قصه گویی با استفاده از نیروی تخیل
د- ھمه موارد صحیح است

١۵/٣- در تصویر (٣) مھره ھا را بشمار وبه عدد مربوط به خود وصل کن.
الف- اطمینان از یادگیری “شمارش ” اعداد
ب- اطمینان از شناخت “شکل ظاھری ” اعداد
ج-اطمینان از یادگیری ” معنی و مفھوم ” اعداد
د- ھمه موارد صحیح است
١۵/۴- در تصویر (۴) ھریک از شکلھای پایین صفحه را پس از بریدن در کنار شکل شبیه به آن بچسبان.
الف – یادگیری استفاده لز وسایلی مانند قیچی و چسب ، وباال رفتن میزان دقت
ب- تقویت ھماھنگی بین چشم و دست
ج- آموزش اشکال ھندسی مختلف
د ھمه موارد صحیح است
١۵/۵ در تصویر (۵) بگو کدام شکل با بقیه فرق دارد ، آن را خط بزن.
الف- تقویت قدرت بصری ، یعنی به ھرچیز که نگاه میکند بتواند به خصوصیات آن ( مثل رنگ و اندازه و شکل ظاھری )
وروابط بین آنھا پی ببرد
ب- شناخت وسایل ً نقلیه مختلف و آموزش اسامی آنھا
ج-جھت سرگرمی و لذت بردن کودک ، بدون ھیچگونه ھدف خاص
د-موارد الف و ب صحیح است

 

u062Au0635u0648u06CCu0631 5 (1)u062Au0635u0648u06CCu0631 3u062Au0635u0648u06CCu0631 1u062Au0635u0648u06CCu0631 2

 

 

 

 

  • u062Au0635u0648u06CCu0631 1
  • u062Au0635u0648u06CCu0631 2
  • u062Au0635u0648u06CCu0631 4
  • u062Au0635u0648u06CCu0631 5 (1)
  • u062Au0635u0648u06CCu0631 3
  • u062Au0635u0648u06CCu0631-5-1-150x150