نمونه سوالهای مسابقه کتاب خوانی برای خانواده ناشنوا

شما هم میتوانید در این مسابقه شرکت کنید

برای شرکت در مسابقه یک جلد کتاب به نام  چگونه میتوان با چشمهای خود شنید  تالیف خانم میترا نساج (مادر ناشنوایی که با روش تربیتی خاص خانم نساج توانسته مدارج علمی را تا دکترای داروسازی طی کند )را از کانون ناشنوایان سیرجان دریافت کنید  اگر در شهرستان دیگری  هستید  مبلغ 5000 تومان بابت دریافت کتاب  وهزینه ارسال را به حساب کانون ناشنوایان نزد بانک ملت به شماره کارت مجازی 6104337976830453 واریز فرمایید  به نفرات اول تا سوم هدایایی تقدیم خواهد شد. جوابها را از طریق ایمیل info@deafsirjan.com یا به فاکس کانون به شماره 034 42262340 ارسال فرمایید

آخرین مهلت ارسال 15 اسفند ماه 93

١- چه موقع بايد برنامه درماني و آموزشي كودك ناشنوا را آغاز كنيم؟
الف- از ٢ سالگي به بعد
ب- از ٥ سالگي به بعد
ج- بلا فاصله بعد از زماني كه متوجه ناشنوايي او مي شويم
د- ازكلاس اول ابتدايي به بعد
٢- براي اينكه احتمال ناشنوايي فرزندان كاھش يابد، والدين بايد كداميك از موارد زيررا انجام دھند؟
الف- انجام مشاوره ژنتيكى قبل از ازدواج
ب- مصرف نكردن دارو بدون تجويز دكتر در دوران بارداري
ج- تزريق واكسنھاي مختلف از قبيل سرخچه ، قبل از بارداري
د- ھمه موارد صحيح است

٣- بمباران كلمه يعني چه؟
الف- جھت گسترش خزانه لغات افراد ناشنوا، ھرچه بيشتر و با ھر روش ممكن به او لغت و مفھوم و اسامي اشياء را بياموزيم.
ب- ً بوسيله كارت خواني يا نشان دادن اشياء و يانشان دادن ماكت پالستيكي ھر شئ ، مبادرت به آموزش اسامي آنھا نماييم.
ج- موارد الف و ب صحيح است
د- بدون اينكه كودك ناشنوا لبھاي ما را ببيند، خيلي تندو سريع با او حرف بزنيم.

٤- روش كارت خواني چيست؟
الف- براي آموزش كودك ناشنوا تصاويري از اشياء مختلف را روي كارتھاي يك اندازه چسبانده و پس از نشان دادن تصوير به
كودك، ھمزمان اسم آنھا را تكرار نماييم.
ب- ماكت پالستيكي ھر شئ را به كودك ناشنوا نشان دھيم و ھمزمان اسم آنھا را تكرار نماييم.
ج-اشياء مختلف را به كودك ناشنوا نشان دھيم و ھمزمان اسم آنھارا تكرار نماييم.
د- ھمه موارد صحيح است

٥- آيا آموزش كودك ناشنوا ، محدود به كارت خواني و آموزش مستقيم در ساعات خاصي از روز است؟
الف- خير، آموزش از طريق كارت خواني براي شروع خوب است ولي بعد از آن بايد بصورت بازي ودر محيطي شاد، با
استفاده از وقايع روزمره زندگي ، به آموزش او ادامه دھيم چون آموزش مستقيم در ساعات خاصي از روز كافي نيست.
ب- خير، وقتي يك مفھوم از طريق كارت خواني آموزش داده شد، بايدآن رابه محيط طبيعي زندگى تعميم دھيم. مثال اگر مفھوم
بالا و پايين را آموزش داديم ، زماني كه از پله باال ميرود بگوييم اينجا ” بالا” است و…
ج- موارد الف و ب صحيح است
د- بله، آموزش بايستي فقط بصورت كارت خواني وبطور مستقيم در ساعات خاصي از روز انجام گيرد.

۶-جھت تقويت تنفسي كودك ناشنوا. چه كار كنيم؟ الف- بايد “دم و بازدم” او را تقويت كنيم.
ب- بايد بتواند با فوت كردن شمع را خاموش كند و يا بتواند سوت بزند.
ج- بايد بتواند با ني نوشيدني بنوشد.
د- ھمه موارد صحيح است

٧- آيا تقويت تنفسي در گفتار كودك ناشنوا نقش دارد؟
الف- خير، اصال تقويت تنفسي ھيچ ارتباطي به گفتار ندارد.
ب- تا حدودي اثر دارد.
ج- بله، تقويت تنفسي براي رشد گفتار ، بسيار موثر و مفيد است.
د- ھمه موارد صحيح است

٨- سوت زدن و فوت كردن شمع براي كودك ناشنواچه فايده اي دارد؟
الف- براي رشد گفتار و رواني تكلم كودك ، بسيار موثر و مفيد است
ب- باعث ميشود كودك لذت ببرد
ج- باعث تقويت ” بازدم ” او مي شود
د- موارد الف و ج صحيح است

٩- نوشيدن نوشابه ً بوسيله ” ني ” براي كودك ناشنوا چه فايده اي دارد؟
الف- براي كودك بسيار مسرت بخش است
ب-براي رشد گفتار و رواني تكلم كودك بسيار موثر و مفيد است
ج- باعث تقويت ” دم ” او ميشود
د- موارد ب و ج صحيح است

١٠- آيا از روش كارت خواني ، جھت آموزش جمله سازي . نيز ميتوان استفاده كرد؟
الف- خير، از كارت خواني فقط ميتوان جھت آموزش كلمات استفاده كرد.
ب- بله ، ميتوان تصاويري از اشخاصي كه در حال انجام كارھاي مختلف ھستند،تھيه كرد وجمالت مختلف را آموزش داد.
ج- بله، ميتوان بوسيله تصاوير زيبا ، قصه گويي و جمله سازي را به كودك آموزش داد.
ج- موارد ب و ج صحيح است

١١- چگونه ميتوان با چشمھاي خود شنيد؟
الف- كودك ناشنوا، به جاي اينكه ازطريق شنيدن زبان آموزي كند، از طريق حس بينايي و لب خواني بتواند زبان بياموزد.
ب- كودك ناشنوا، با زدن سمعك ويا انجام جراحي كاشت حلزون بتواند بشنود و زبان آموزي كند. ج- كودك ناشنوا ، بوسيله لب خواني گفتار ديگران را بفھمد وبعد آنھا را ياد بگيرد ودر مرحله آخر، آنچه را ياد گرفته تكرار
نمايد.
د- مواردالف و ج صحيح است

١٢- مسؤليت اصلي و بخش عمده تربيت و آموزش كودك ناشنوا بر عھده كيست؟
الف -بر عھده مادر
ب- بر عھده مراكز آموزشي و اولياء مدرسه
ج- بر عھده والدين (پدر و مادر) بطور مساوي
د- بر عھده وسايل كمك آموزشي و خدمات توانبخشي
١٣- اگر بخواھيم فرزند ناشنوايمان در حد يك كودك عادي پيشرفت كرده وبراي ورود به مدرسه عادي آماده شود، بايد چه كنيم؟
الف- بايد بالفاصله از زماني كه متوجه ناشنوايي او ميشويم آموزش مفاھيم را شروع كنيم
ب- بايد از ھمان سنين پايين ً بوسيله كارت خواني ويا ھر روش ديگر، تا ميتوانيم به او لغت و مفھوم و اسامي اشياء را آموزش
دھيم
ج- موارد الف و ب صحيح است
د- بايد به آسانترين روش ( زبان اشاره) متوسل شويم كه فقط نيازھاي روزمره زندگي او را برطرف كنيم

١٤- وقتي مي گوييم از تمام وقايع روزمره زندگي كودك ناشنوا، در جھت آموزش او بايد استفاده شود، يعني چه؟
الف- يعني وقتي ساعت آموزش مستقيم و كارت خواني تمام شد، باز ھم آموزش را بطور غير مستقيم و در موقعيتھاي طبيعي
زندگي ادامه دھيم
ب- يعني وقتي ساعت آموزش كارت خواني تمام شد، ديگر مطلقا با او حرف نزنيم
ً مثل كودك عادي با او حرف زده و كلمات ومفاھيم مختلف را به او بياموزيم
ج- يعني در طول روز دائما
د- موارد الف و ج صحيح است

١٥- بگوييد در ھريك از تصاوير زير، چه مفھومي را به كودك ناشنواي خود مي آموزيم؟

١۵/١- در تصوير (١) ، شكلھاي ” كم ” را قرمز كن و دور شكلھاي ” زياد ” خط بكش.
الف- اطمينان ازيادگيري وتحكيم بخشيدن مفھوم ” كم و زياد ”
ب- جھت تمرين بيشتر واطمينان ازتثبيت رنگ “قرمز ” در ذھن كودك
ج- جھت تفريح و سرگرمي بدون ھدف خاص
د- موارد الف و ب صحيح است
١۵/٢- در تصوير (٢) بگو اين افراد چه كاره ھستند؟ ً درباره كارھايي كه انجام ميدھند صحبت كن.
الف-آموزش جمله سازي و تقويت قدرت بيان
ب-آموزش مشاغل مختلف در جامعه
ج- قصه گويي با استفاده از نيروي تخيل
د- ھمه موارد صحيح است

١۵/٣- در تصوير (٣) مھره ھا را بشمار وبه عدد مربوط به خود وصل كن.
الف- اطمينان از يادگيري “شمارش ” اعداد
ب- اطمينان از شناخت “شكل ظاھري ” اعداد
ج-اطمينان از يادگيري ” معني و مفھوم ” اعداد
د- ھمه موارد صحيح است
١۵/۴- در تصوير (٤) ھريك از شكلھاي پايين صفحه را پس از بريدن در كنار شكل شبيه به آن بچسبان.
الف – يادگيري استفاده لز وسايلي مانند قيچي و چسب ، وباال رفتن ميزان دقت
ب- تقويت ھماھنگي بين چشم و دست
ج- آموزش اشكال ھندسي مختلف
د ھمه موارد صحيح است
١۵/۵ در تصوير (٥) بگو كدام شكل با بقيه فرق دارد ، آن را خط بزن.
الف- تقويت قدرت بصري ، يعني به ھرچيز كه نگاه ميكند بتواند به خصوصيات آن ( مثل رنگ و اندازه و شكل ظاھري )
وروابط بين آنھا پي ببرد
ب- شناخت وسايل ً نقليه مختلف و آموزش اسامي آنھا
ج-جھت سرگرمي و لذت بردن كودك ، بدون ھيچگونه ھدف خاص
د-موارد الف و ب صحيح است

 

u062Au0635u0648u06CCu0631 5 (1)u062Au0635u0648u06CCu0631 3u062Au0635u0648u06CCu0631 1u062Au0635u0648u06CCu0631 2

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.