کلاس تئاتر درمانی با حضور افتخاری استاد ذبیح الله قاسمی نژاد در کانون ناشنوایان سیرجان

 

کلاس تئاتر درمانی با حضور افتخاری استاد  ذبیح الله قاسمی نژاد  کارشناس ارشد کارگردانی وبازیگری درروز سه شنبه از ساعت 5 الی 7شب در کانون ناشنوایان سیرجان برای ناشنوایان وخانواده های آنها راه اندازی شد 

جناب استاد قاسمی نژاد پذیزفتند که روزهای فرد هفته  یکشنبه وسه شنبه وپنجشنبه  هر روز 2 یاعت را به آموزشهای تئاتر وتئاتر درمانی را انجام دهند 

 

تکنیک های آموزشی » روش های مختلف نمایش درمانی

1- روش صحبت یکنفری :
این روش عبارت از صحبت یکنواخت و یکنفری نمایشگر اصلی است که با خود صحبت می کند.

2- روش مطالعه رفتار جمعی نمایشگران :
در این حال نمایشگر اصلی با همراهی چند نفر وضع زندگی خود را به معرض نمایش می گذارد.

3- نمایش درمانی همراه با توهمات
در این حال نمایشگر اصلی هذیان ها و توهمات خود را به صورت عمل درآورده و با واقعیات زندگی مورد آزمایش قرار می دهد.

4- روش دو نفری :
این روش برای نفوذ در مشکلات و منازعات درونی مددجو بکار می رود. ممکن از نمایشگر (یاور ) در برابر نمایشگر مدد جو و به عنوان این که خود همان بازیگر بیمار است با وی نقشی را ایفاد ننماید و یا به عنوان شبهی برای ارزیابی مشکلات بیمار به او کمک کند.

5- روش چند گانه :
در این روش بازیگر اصلی در صحنه با چندین نفر که رل شبیه او را بازی می نمایند ظاهر می شود. هر یک از شبیه ها قسمتی از شخصیت بازیگر اصلی را بازی می نمایند. شخصیت بازیگر در مراحل مختلف زندگی مطرح می گردد. و بازیگر ، خود ، قضاوتگر صحنه هائی از زندگی خود است.

6- روش آئینه مانند
این روش در موردیکه بیمار قادر نباشد نقش خود را به صورت حرف یا عمل اجرا کند بکارمی رود . یک شخص در صحنة نمایش درمانی قرار می گیرد و بیمار یا بیماران در قمست تماشاگران می نشینند. در اینحال شخص مذکور به عنوان بیمار وارد صحنه می شود و رفتار فرد بیمار را که در بخش تماشاگران نشسته است به صحنه می آورد و مانند آئینه ای به هنرمند بیمار نشان می دهد که مردم از حرکات و رفتار و احساس او چه استنباط می کنند.

7- برون افکنی و پیش بینی در بارة آیندة بیمار 
در این روش هنرمند بیمار نشان می دهد که آینده خود را به چه شکل می نگرد و درباره آن چگونه فکر می کند وی زمان و مکان را در نظر گرفته و نیز اشخاصی را که فکر می کند در موقعیت های آینده با او همبستگی هایی خواهند داشت در نظر آورده و این موضوعات را به روی صحنه می آورد.

8- روش رویه :
در این حال بیمار عملاً رویاهای خود را به نمایش می گذارد . بازیگران شخصیت های رویائی هنرمند بیمار را نشان می دهند.

9- روش نمایش درمانی از راه روانکاوی :
در این روش ، یک فرضیه ، مثلاً عقیده اؤدیپ را می توان در روی صحنه به معرض نمایش گذاشت و باین ترتیب به موشکافی دربارة ، عقدة اودیپ در نزد بازیگر پرداخت و اعمال و عکس العملها و احساس بازیگر را بررسی کرد.

10- نمایش درمانی در تعلیم و تربیت :
در این بخش نمایش درمانی به عنوان یک روش تعلیم و تربیت بکار می رود. پرستاران ، مددکاران اجتماعی و روان پزشکان نقش بیمار را بازی می نمایند و مشکلات وی را نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.