هفته جهانی نا شنوایان گرامی باد

دوم تا ھشتم مھر ھر سال (مصادف با ھفته آخر سپتامبر) به عنوان ھفته جھانی ناشنوایان
نامگذاری شده و علت نامگذاری این ھفته، گرامیداشت سالروز فوت “دکتر شرایر” است ، وی اولین ناشنوای فدراسیون
ناشنوایان و دانشگاه طالوت بود.
در این ھفته، مراسم و جشنھایی از سوی انجمن بین المللی ناشنوایان با ھمکاری فدراسیون اتحادیه اروپایی
ناشنوایان در سراسر جھان برگزار شد که ھدف آن، معرفی فرھنگ ناشنوایان از زبان علم اشاره و آگاھی مقامات و
سیاستمداران و عموم مردم از دستاوردھای و مشکلاتی بود که جامعه ناشنوایان با آنھا روبرو ھستند.

تصویر، صوت و لمس اشیاء سه عامل مھم در دنیای ناشناوایان
مسئول ھیئت فرھنگی – مذھبی یاس کبود شاھرود میگوید: محیط اطراف ھمه انسانھا به وسیله سه عامل تصویر،
صوت و لمس اشیا و اجسام، قابل درک است، مھمترین نکتهای که در روانشناسی معلولان حسی باید به آن توجه کرد،
این است که بدانیم آنھا ھمواره در درک محیط خود از یکی از این 3 عامل محروم ھستند.
این شناخت ما را کمک میکند که بتوانیم در بر خورد با معلول حسی موفقتر باشیم، معلول
حسی پیوسته این دغدغه را دارد که به دلیل نقص یکی از ورودیھای اطلاعاتی خود، اطلاعات ناقصی را از محیط
دریافت کند، لذا این تکلیف بر اطرافیان او واجب میشود که محیط اطراف را به گونهای در ذھن او القا کنند که نقص
حسی موجب آزار و تشدید احساس کمبود او نشود، در حقیقت اطرافیان یک معلول حسی باید نقش حس معلول او را
ایفا کنند.
“سکوت علامت رضایت است” این را ھمه میگویند، اما آیا
واقعا سکوت یعنی رضایت؟ سکوت گاھی معنی اعتراض میدھد و گاھی ھم معنای تقدیر و سر نوشت، دومی را وقتی
درک میکنید که قدم به دنیای ناشنوایان بگذارید، در آنجا، نگاهھا سرشار از سخنان ناگفته است، دنیای دیگری وجود
دارد، دنیای بیصدا و خالی از واژھای زشت، گوشھایشان را تقدیر ناشنوا کرده و شاید ھم سعادتی باشد تا از صداھای
بیھوده این دنیا دور باشند، در دنیای ناشنوایان، مفاھیم متفاوت است، آنھا تنھا نگاھت میکنند و تو در این نگاه
میفھمی که چه ھستی، مراحم یا مزاحم؟ بدون غل و غش، بدون زبان بازی، مملو از یکرنگی و صداقت.
صیاد میافزاید: آنھا با سکوتشان زندگی را به ما یاد میدھند، اینجا دیگر نمیتوان گفت تنھا صداست کی میماند، راز
سکوت آنھا، راز ھزاران حرف ناگفتنی است که از دلھا پر میزند، راز انسانھایی که زندگی را با سکوت آغاز کردهاند و با
آن به پایان میرسانند،آری راز سکوت ھمان راز عشق است و آنھا در سکوت زندگی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.