نخستین همایش بررسی مشکلات ارتباطی میان ناشنوایان و افراد شنوا


پوستر نخستین همایش بررسی مشکلات ارتباطی میان ناشنوایان و افراد شنوا را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

hamayesh